" و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا "


به خداوند اعتماد کن که تنها خدا تو را یاور و نگهبان کافیست.


" سوره نساء آیه ی ٨١ "


اینو برای خودم نوشتم که وقتی ناامید شدم ...

بدونم که هنوز با منه...